Čerpání dotací v novém období 2014 – 2020 bude ovlivněno snížením celkové alokace prostředků pro Českou republiku, oproti předchozímu období bude alokace všech programů snížena o téměř 19 %. Celkově tedy z EU můžeme očekávat necelých 22 mld. EUR. Z tohoto rozpočtu pak bude pravděpodobně v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) určeno 19 % prostředků na podporu podnikatelských subjektů, zejména malých a středních podniků. Pozitivní zprávou je, že na příjemce dotace čeká v novém období jednotné metodické prostředí a jednotný informační systém. Právě tuto dosavadní roztříštěnost hodnotili podnikatelé v průzkumu realizovaném deníkem GovDaily jako největší přítěž při administraci dotačního projektu. Nepříznivou zprávou pak naopak je, že novým informačním systémem bude nahrazen také dosavadní systém eAccount, využívaný v rámci OPPI, který je mezi českými podnikateli hodnocen velmi pozitivně.

Další nepříliš pozitivní novinku představuje změna systému podpory malého rozsahu – de minimis. V novém období dojde ke zpřísnění definice „jednoho podniku“, kdy se za jeden podnik budou nově považovat podniky majetkově a vlastnicky propojené. Podpora de minimis v limitu 200.000 EUR tak bude vázána na celou strukturu propojených podniků, nikoliv na jedno IČ, jako tomu bylo doposud. Pro vlastnické struktury, kde jeden podniky vlastní většinu hlasovacích práv v jiném subjektu či má právo jmenovat nebo odvolat většinu členů orgánu jiného subjektu či má právo uplatňovat rozhodující vliv v jiném subjektu podle smlouvy, to může znamenat podstatné snížení výše celkově získané podpory.

Podle zástupců agentury CzechInvest bude nový OPPIK, určený na podporu podniků, klást větší důraz na znalostní ekonomiku, spolupráci vědy a výzkumu s inovačními firmami a využívání nových forem podpory. Právě výzkum a vývoj podporuje také program EPSILON pod hlavičkou Technologické agentury České republiky, vyhlášený 5. května 2014. Tento program bude zaměřen na rozvoj experimentálního výzkumu a vývoje s cílem podpořit projekty, u nichž lze předpokládat rychlé uvedení jeho výsledků do praxe.

Všichni žadatelé o dotaci by se v nadcházejícím období měli při tvorbě projektů držet zásady vlastní myšlenka + vlastní kapitál + doplnění rozpočtu dotacemi, nikoliv vymýšlení projektů pouze s cílem čerpat dotace za každou cenu.
Více informací o přípravách nového dotačního období naleznete na webových stránkách jednotlivých ministerstev. Chcete-li však zjistit, zda budete moci využít podporu pro vaše investiční projekty v novém dotačním období, doporučujeme obrátit se na odborníky , kteří váš projekt dokáží zhodnotit napříč všemi dotačními programy.

Text nevyjadřuje názor redakce