AREÁL JEŠTĚD LIBEREC bude společností Sportovní areál JEŠTĚD, a.s. poskytnut vybranému zájemci formou pachtu závodu a současně statutární město Liberec poskytne zájemci do nájmu nemovitosti v jeho vlastnictví. Zájemce je oprávněn navrhnout jinou vhodnou formu provozování AREÁLU JEŠTĚD LIBEREC.

Sportovní areál Ještěd, a.s. a statutární město Liberec dále vyzývají zájemce o provozování AREÁLU JEŠTĚD LIBEREC, aby do 60 dnů od zveřejnění této výzvy do 14:00 hodin (výzva zveřejněna 7.4.2017) předložili písemnou nabídku v zalepené obálce, adresované primátorovi města, s výrazným nápisem vlevo nahoře "NEOTVÍRAT" obsahující mimo jiné, 

1) informace o zkušenosti se správou a provozem horského lyžařského areálu o obdobné kapacitě jako je AREÁL JEŠTĚD LIBEREC po dobu alespoň 3 let a zkušenosti se strategickým rozvojem takového lyžařského areálu;

2) informace o již uskutečněných investicích do lyžařského areálu;

3) právní formu pro provozování AREÁLU JEŠTĚD LIBEREC (pacht závodu nebo jiná forma);

4) strategický plán rozvoje AREÁLU JEŠTĚD LIBEREC;

5) investiční plán pro provozování a rozvoj AREÁLU JEŠTĚD LIBEREC s odhadem investičních nákladů a způsobu financování;

6) plán minimalizace identifikovaných rizik (SWOT analýza);

7) informace o finanční stabilitě a kapacitě zájemce např. předložením předběžného příslibu renomované finanční instituce ohledně financování strategického plánu rozvoje nebo jinou vhodnou formou;

8) finanční a nefinanční plnění poskytované v souvislosti s provozováním AREÁLU JEŠTĚD LIBEREC statuárnímu městu Liberec, a to přímo nebo prostřednictvím společnosti Sportovní areál Ještěd, a.s. 

Zasedání komise pro rozlepování obálek proběhne 60. den ve 14:00 hodin od zveřejnění výzvy na úřední desce statutárního města Liberec v mistnosti č. 210 liberecké radnice. 

K vyhodnocení podaných nabídek dojde do 30 dnů od termínu podání nabídek. 

Sportovní areál Ještěd, a.s. a statutární město Liberec si vyhrazují právo kdykoliv změnit podmínky poskytnutí AREÁLU JEŠTĚD LIBEREC nebo zrušit svůj záměr poskytnout AREÁL JEŠTĚD LIBEREC bez uvedení důvodu. 

Sportovní areál Ještěd, a.s. a statutární město Liberec si vyhrazují právo odmítnout všechny předložené nabídky bez uvedení důvodu. 

Dodatečné informace k poskytnutí AREÁLU JEŠTĚD LIBEREC lze žádat u statutárního města Liberec v kanceláři primátora. Sportovní areál Ještěd, a.s. a statutární město Liberec si vyhrazují právo odmítnou poskytnutí jakékoliv informace požadované zájemcem. 

Informace: 

Petr Neuhäuser

vedoucí odboru kanceláře primátora

tel.: +420 485 243 145

e-mail: neuhauser.petr@magistrat.liberec.cz

Kontaktní adresa pro zaslání nabídek: 

Tibor Batthyány

primátor statutárního města Liberec

statutární město Liberec

nám. Dr. E. Beneše 1

460 59 Liberec

Kompletní znění výzvy: http://www.liberec.cz/cz/obcan/urad/uredni-deska/rozhodnuti-oznameni-mml/cislo-432-statutarni-mesto-liberec-kancelar-primatora.html

 

 

Text nevyjadřuje názor redakce