Na pomoc přichází Ministerstvo průmyslu a obchodu, které bezplatně poskytuje podnikatelům i občanům služby, jež jim mají usnadnit podnikání na vnitřním trhu EU a pomoci s řešením konkrétních problémů. Jmenovitě se jedná o Jednotná kontaktní místa, Kontaktní místo pro výrobky, Kontaktní místo pro stavební výrobky a právní službu SOLVIT. Služby fungují v rámci celoevropských sítí v každém členském státě EU a na jejich fungování dohlíží Evropská komise. Tyto služby na MPO garantuje tým zkušených právníků.

Jednotná kontaktní místa (JKM)

Neztrácejte čas obíháním úřadů

Cílem Jednotných kontaktních míst je usnadnit podnikatelům vstup do podnikání v oblasti služeb, a to jak na území ČR, tak v dalších zemích EU a EHP (zahrnuje Norsko, Lichtenštejnsko, Island) a ve Švýcarsku. Pomoc je poskytována podnikatelům, kteří se chtějí v jiném státě usadit (vyřídit si zde ke své činnosti podnikatelské oprávnění), nebo do těchto zemí poskytnout přeshraničně službu. Tzv. přeshraniční poskytování služeb umožňuje podnikateli na základě oprávnění získaného v jednom členském státě dočasně a příležitostně poskytovat své služby i v jiném státě bez nutnosti vyřídit si zde oprávnění k podnikání.

JKM plní dvě hlavní funkce – informační a zprostředkovatelskou. Klienti mohou například získat informace o lhůtách a správních poplatcích, podmínkách pro získání oprávnění či náležitostech žádosti pro poskytovatele služeb. Mimo to Jednotná kontaktní místa zajistí předání žádostí o vyřízení podnikatelského oprávnění či uznání profesních kvalifikací kompetentním orgánům. Klienti tak již nemusí ztrácet čas „obíháním“ velkého množství úřadů, potřebné formality pro vstup do podnikání si zajistí na jednom místě. S patnácti kancelářemi JKM je možné se setkat na živnostenských úřadech ve statutárních krajských městech či pověřených obcích a v Praze. Kanceláře JKM nejčastěji zodpovídají dotazy týkající se přeshraničního poskytování služeb v našich sousedních státech, oborově se jedná především o řemeslné činnosti (např. zednictví, truhlářství), ale i o jiné druhy služeb (např. kosmetické služby, péče o seniory či výuku jazyků).

Komerční článek

Kontaktní místo pro výrobky (ProCoP)

 Komerční článek

Informace pro dovoz i vývoz na jednom místě

Další bezplatnou službou provozovanou v rámci ministerstva je kontaktní místo pro výrobky ProCoP, které poskytuje informace nezbytné pro uvádění výrobků na trh. Co do charakteru zodpovídaných dotazů směrovaných na pracovníky služby ProCoP se jich značné množství týká obecných podmínek, za kterých je možné uvádět zboží na vnitřní trh EU či za jakých podmínek je možné výrobky již uvedené v jednom ze států EU prodávat v ČR. Hlavní okruhy dotazů se pak týkají dovozu či vývozu technických zařízení, hnojiv, kosmetiky, potravin a potravinových přípravků, kosmetiky a výrobků určeným dětem.

SOLVIT

Právní servis zdarma

Tuto právní službu tvoří síť center, která navzájem spolupracují při řešení problémů způsobených nesprávnou aplikací evropského práva ze strany správních orgánů. SOLVIT centrum se nachází v každém členském státě EU a rovněž v Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu.

Účelem tohoto systému je rychle a efektivně řešit konkrétní problémy občanů a podnikatelů. Služba je poskytována bezplatně a nabízí tak alternativu ke zdlouhavým a mnohdy nákladným soudním řízením. Další výhodou tohoto systému je jeho neformálnost a transparentnost, a to vše při zachování naprosté diskrétnosti, pokud jde o citlivé obchodní i osobní údaje.

Pokud má občan nebo podnikatel dojem, že správní orgán některého členského státu nepostupuje v souladu s evropským právem a poškozuje tak jeho práva, může se obrátit na SOLVIT centrum pro Českou republiku. Pokud SOLVIT centrum dojde k závěru, že dotyčný správní orgán skutečně porušil evropské právo, kontaktuje SOLVIT centrum v zemi, kde problém vznikl. Obě centra pak vzájemně spolupracují a snaží se nalézt řešení problému zpravidla ve lhůtě maximálně deseti týdnů. Řešení, které SOLVIT centrum poté navrhne, není nicméně závazné. Klient jej může odmítnout a zvolit jinou cestu, např. žalobu u soudu nebo formální stížnost k Evropské komisi.

Příkladem oblastí, které SOLVIT řeší, je sociální zabezpečení včetně rodinných dávek, uznávání odborných kvalifikací, víza a práva pobytu, práce v zahraničí a další. SOLVIT se nezabývá případy, kdy má podnikatel problémy s jinou společností, nebo se snaží získat náhradu škody, či pokud jde o záležitosti spotřebitelských práv. Neformální síť SOLVIT dále není oprávněna řešit tentýž případ, který už se stal předmětem formálního nebo soudního řízení. SOLVIT vykazuje dlouhodobě vysokou míru úspěšnosti vyřešených případů.

Solvit – nové logo

Desítky úspěšně vyřešených případů ročně

Úspěchem SOLVIT centra v České republice skončil například případ českého podnikatele, který se dostal do sporu s rakouským úřadem. Český živnostník v rámci své podnikatelské činnosti poskytoval v roce 2009 dočasně své služby i v Rakousku. V roce 2016 znenadání obdržel od rakouské instituce sociálního zabezpečení dopis, v němž tento úřad konstatoval, že s ohledem na rozsah činnosti poskytované na území Rakouska má uhradit dlužnou částku na odvodech na sociální pojištění, která se od roku 2009 vyšplhala na 20 000 eur. Díky intervenci českého SOLVIT centra se podnikateli podařilo doložit, že většina jeho činnosti byla vykonávána na území ČR, živnostník tedy podléhal české legislativě, kde byly všechny jeho odvody řádně uhrazeny. Rakouský orgán vzal následně své rozhodnutí zpět a český podnikatel nemusel hradit požadovanou částku.

Jak nás můžete kontaktovat?

Jednotná kontaktní místa

Každé z patnácti JKM můžete navštívit osobně, kontaktovat e-mailem či telefonicky. JKM můžete kontaktovat také elektronicky prostřednictvím formuláře na stránkách www.businessinfo.cz.

ProCoP

Dotazy na ProCoP lze posílat elektronicky na adresu procop@mpo.cz, případně telefonicky na lince +420 224 221 701.

SOLVIT

Pracovníky SOLVIT centra lze kontaktovat na emailové adrese solvit@mpo.cz, případně telefonicky na lince +420 224 221 701. Můžete také využit zadání dotazu či stížnosti na stránkách Evropské komise ec.europa.eu/solvit.

Solvit – nové

Text nevyjadřuje názor redakce