Od 1. září 2024 bude podle zákona o ochraně ovzduší z roku 2012 povoleno používat kotle pouze 3. a vyšší emisní třídy dle normy ČSN EN 303-5. Provoz zastaralých kotlů bude brzy zakázán a bude nutné je vyměnit za nové ekologické zdroje vytápění. Podle Ministerstva životního prostředí ještě více než 150 tisíc domácností doposud nestihlo vyměnit starý, normám nevyhovující kotel, za nový ekologický zdroj.

Technologie na výběr

U starších energeticky náročnějších domů vás po konzultaci s odborným dodavatelem čeká rozhodnutí buď k vyšší investici a využití tepelného čerpadla (TČ), kde lze v horizontu zhruba sedmi let očekávat návratnost investice, anebo konzervativnější řešení v podobě obměny starého kotle za novější typ.

Tepelné čerpadlo je plnohodnotným a kvalitním zdrojem vytápění, které snižuje náklady na výrobu tepla a v případě rekonstruovaného domu nebo nezatepleného objektu je investice do TČ návratná v horizontu několika let a zhodnocuje tak vaši nemovitost.

Komplexnost a kombinace s fotovoltaikou

Systém tepelného čerpadla umožňuje chytře zpracovávat tepelnou energii kombinací ze vzduchu, země nebo vody. Tepelné čerpadlo se dokáže propojit i s fotovoltaickou elektrárnou (FVE) a odebírat z ní nadbytečnou energii. Tepelné čerpadlo je velmi univerzálním prostředkem, jak zachovat tepelnou pohodu v domácnosti jak v zimě, tak i v letních měsících. S tepelným čerpadlem získáte jeden zdroj pro vytápění ale i pro chlazení. Chlazení v systému vzduch/voda pak prospívá regenerovat teplotu v půdě. V mnoha případech TČ zajišťuje i ohřev bazénu. Systém tak umožňuje chytře zpracovávat tepelnou energii ze vzduchu nebo ze země v závislosti na sezónních podmínkách a požadavcích klienta.

Tepelná čerpadla navíc šetří životní prostředí. Jejich používání totiž nezvyšuje množství emisí ve vzduchu. „Úspory ve vytápění a ohřevu užitkové vody při využití tepelného čerpadla dosahují v průměru 60 %. Ruku v ruce s dalšími výhodami, jako je nezávislé vytápění bez odstávek, žádné emisní povolenky ani kotelník, vytvoření úspory na další opravy v domě, se tepelné čerpadlo jeví jako nejvíce vhodná varianta zdroje dnešní doby,“ popisuje výhodnost čerpadel Jiří Polívka, specialista na energie společnosti AC Heating.
 
Ačkoli je pořízení čerpadla dražší záležitostí, můžete využít Kotlíkovou dotaci nebo se otevírají další možnosti spolufinancování čerpadla s finančními institucemi. Dostupnost technologicky nejkvalitnějšího řešení se tak otevírá stále většímu množství lidí.

Na druhé straně plynové kondenzační kotle stále zůstávají dobrou a ekonomickou volbou z hlediska pořizovacích, ale i provozních nákladů. Využívají i teplo spalin, díky čemuž pracují s účinností až 108 %. Pro mnoho domácností může v dnešní době již být zásadní také bezobslužný provoz a nulové nároky na přípravu nebo skladování paliva.

Kotlíkové dotace 2023

Vlastníci a spoluvlastníci nemovitostí, kteří nespadají mezi domácnosti s nižšími příjmy, mohou využít dotaci na výměnu nevyhovujících kotlů z Nové zelené úsporám. Výhodou je, že v rámci jedné žádosti mohou požádat i o další podporu jako třeba na zateplení nebo využití dešťové vody. Díky komplexnímu projektu navíc získají finanční bonus.

Pro nízkopříjmové dotace MŽP a SFŽP zveřejňují vlastní sekci s podmínkami a možností zažádání o dotaci.

Kdo může o dotaci žádat

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Vlastníci stávajících bytových domů
 • Společenství vlastníků bytových jednotek stávajících bytových domů
 • Pověření vlastníci bytových jednotek
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky
 • O výměnu topidla na pevná paliva mohou žádat i vlastníci bytových jednotek samostatně

Na co lze dotaci čerpat

 • na výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj
 • na výměnu lokálních topidel na pevná paliva sloužících jako hlavní zdroj tepla pro vytápění
 • na výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem s elektrickým pohonem

Od podzimu 2023 bude podporována i výměna starých plynových kotlů.

Podporované typy zdrojů

 • kotle na biomasu vč. akumulační nádrže / se samočinnou dodávkou paliva (min. energetická třída A+, pro kotle s ruční dodávkou paliva povinná instalace akumulační nádrže)
 • lokální zdroje na biomasu (sálavé a teplovzdušné: třída A+, s teplovodním výměníkem: třída A++)
 • tepelná čerpadla pro teplovodní systém vytápění (min. energetická třída A++)
 • tepelná čerpadla vzduch-vzduch (min. energetická třída v režimu vytápění A++)
 • tepelná čerpadla pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systému
 • napojení na soustavu zásobování teplem
 • kombinovaná výroba elektřiny a tepla – pouze pro bytové domy

Žadatelé mají k dispozici seznam výrobků a technologií, ze kterého mohou vybírat nový zdroj tepla na vytápění. Seznam není povinný, ale pokud žadatel zvolí jiný zdroj, musí k žádosti předložit dokumenty, např. certifikát nebo technický list, o stanovených parametrech, které prokážou, že splňuje parametry programu.

Změny v podpoře plynových zařízení od 1. dubna 2022

Instalace nového plynového kondenzačního kotle nebo tepelného čerpadla s plynovým pohonem (u bytových domů navíc kombinovaná výroba elektřiny a tepla využívající jako palivo zemní plyn a hybridní tepelné čerpadlo) byla podporována pouze u žádostí podaných do 30. dubna 2022, a to za předpokladu, že opatření bylo zrealizováno nebo uhrazeno alespoň částečně formou záloh v termínu od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2022.

U bytových domů skončila 30. dubna 2022 podpora výměn stávajících plynových zařízení.

V oblasti výstavby nových nízkoenergetických budov jsou od 1. července 2022 vyjmuty z podpory novostavby využívající pro vytápění nebo ohřev vody zdroj určený ke spalování fosilních paliv, včetně zemního plynu, LPG, olejů, uhlí, uhelných briket, koksu apod. Omezení se ale nevztahuje na připojení ke stávajícím soustavám zásobování teplem, která vyžívají uvedená paliva.

Změny se netýkají žádostí podaných do 31. března 2022, pro něž platí dosavadní podmínky platné do tohoto data.

Jakou výši dotace lze získat

Podpora je poskytována formou dotace na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši až 50 % ze způsobilých výdajů s následujícími limity:

Komerční článek

Způsobilé jsou výdaje na: nákup a instalace nového zdroje a souvisejících prvků, úpravy spalinové cesty, měření a regulace, napojení a úpravy otopné soustavy a akumulační nádrže a ohřívače na teplou vodu.

Zdroj: SFŽP

 

Text nevyjadřuje názor redakce