Pojem „nefinanční“ reporting zahrnuje témata vztahující se k environmentálním, sociálním či správním (ESG) otázkám fungování podniku, příp. jeho dodavatelského či odběratelského řetězce. Na první pohled jednoduchá problematika ovšem v rámci ESRS nabývá nečekaných rozměrů – např. definice toho, co znamenají pojmy jako jsou „ekologické prahové hodnoty“, „přiměřená mzda“ nebo „dotčené komunity“, nemusí být zcela intuitivní.

Ačkoliv mají firmy povinnost informace dle ESRS poprvé zveřejnit „až“ ve výroční zprávě za rok 2024, podniky by se na nové reportovací povinnosti měly začít připravovat co nejdříve a ideálně si zkusit i zveřejňování nefinančních informací „na zkoušku“ (minimálně několik měsíců předem). Tento postup pomůže odhalit případné nedostatky v datech (ať již zjišťovaných interně nebo od obchodních partnerů a klientů) i u stávajících procesů.

Výchozím krokem pro přípravu nefinančního reportingu dle ESRS je zorientování se v tom, jaké požadavky se na Váš podnik budou vztahovat. Na tento bod by měla navazovat gapová analýza, tj. vyhodnocení, které požadované informace již má podnik k dispozici, příp. co bude muset začít nově zjišťovat.

Dalším důležitým bodem je stanovení osoby, která bude za sběr, vyhodnocení a konsolidaci informací odpovědná. V rámci společnosti by rovněž mělo být jasné, kdo odpovídá za jednotlivé činnosti související s nefinančním reportingem, ať již se jedná např. o vyhodnocení materiality jednotlivých ESRS témat, nastavení ESG strategie a relevantních plánů, školení zaměstnanců, komunikaci s dodavateli nebo přizpůsobení IT systémů nárokům na sběr a zpracování nefinančních dat.

Množství reportovaných informací se odvíjí od toho, která z témat podnik vyhodnotí jako významná. Poměrně snadno se může stát, že kvůli novým požadavkům na nefinanční reporting se délka výroční zprávy z roku na rok zdvojnásobí. U všech nově reportovaných informací musí být jasné, odkud pochází, kdo jejich zjištění zajišťuje, jak často se mají aktualizovat, jaká je případná metodologie výpočtu, kam se data ukládají apod. Významně pomůže tyto údaje shromažďovat na jednom místě, mimo jiné pro účely auditu zveřejňovaných nefinančních informací.

Po přečtení přibližně 250stránkového návrhu ESRS se může člověku lehce zatočit hlava. V tomto případě více než kdy jindy platí, že včasná příprava a nepodcenění náročnosti celého procesu je základním předpokladem úspěchu. Některé informace ke zveřejnění je možné si připravit s předstihem, a omezit tak zátěž těsně před datem reportování.

Článek vznikl ve spolupráci se společností Advanced Risk Management, s.r.o.

Text nevyjadřuje názor redakce