Agentura CzechInvest se intenzivně věnuje tématu udržitelnosti a zodpovědnému podnikání. V čem vidíte hlavní potenciál spojení ESG aktivit s rozvojem firmy?

CzechInvest vnímá ESG aktivity jako klíčové pro udržitelný rozvoj firem. Spojují se nejen s lepším hodnocením ze strany investorů a zákazníků, ale také vedou k efektivnějšímu využívání zdrojů a inovacím. Firmy, které integrují ESG principy, často zaznamenávají vyšší dlouhodobou udržitelnost a konkurenceschopnost.

Jak byste hodnotil současnou situaci na českém trhu například ve srovnání s jinými evropskými zeměmi?

Česko postupně dohání evropské lídry v oblasti udržitelnosti, ale stále zůstávají oblasti pro zlepšení, zejména v energetické efektivitě a obnovitelných zdrojích, v udržitelné dopravě. V porovnání se severskými zeměmi nebo Německem, kde jsou tyto principy již hluboce zakotveny, má Česko obrovský potenciál pro zlepšení v rámci inovací a implementace zelených technologií. Zásadní je také to, že spousta obyvatel má ke klimatické změně „vlažný“ vztah nebo na ni v zásadě nevěří. Neberou v potaz, že je to vědecky dokázaný fakt, ale vnímají problematiku klimatické změny spíš jako nějaké nařízení z Bruselu. Proto toto téma ani tolik nezaznívá z úst našich politiků, vyjma pár čestných výjimek, jako je například pan prezident Petr Pavel, pro kterého je téma udržitelnosti a klimatické krize zásadní.

Jaké jsou v této oblasti priority CzechInvestu v následujících letech?

V současné době je zásadní projekt Technologické inkubace, který podporuje sedm perspektivních oblastí inovací. Jednou z nich je EcoTech, jehož součástí je EcoTech Hub a EcoTech inkubátor. EcoTech se zaměřuje na podporu projektů, které využívají čisté technologie. Snažíme se tedy podpořit technologická řešení, která mají za úkol nahradit ta konvenční, často méně ekologická. Ale může se jednat i o přelomové technologie v oblasti energetiky, vodíku, akumulace energie, odpadů či projektů spadajících do oblasti chytrých a udržitelných měst nebo o projekty z oblasti cirkulární ekonomiky a šetrného zemědělství. Dále jsou velmi aktivní kolegové z regionálních kanceláří, kteří tato témata řeší na lokální úrovni a jsou tak důležitými nositeli celého tématu klimatické změny a čistých technologií. V oblasti zahraničních investic se toho děje také mnoho. Dále spolupracujeme se subjekty jako EIT Manufacturing, Česká vodíková technologická platforma, Český bateriový klastr, Institut cirkulární ekonomiky, Změna k lepšímu, Fakta o klimatu, UCEEB, Český konopný klastr a dalšími, kteří se stávají zásadními partnery v oblasti technologické spolupráce a scoutingu a implementaci inovativních řešení.

Jak vzniklo spojení se soutěží SME EnterPRIZE, která má za cíl podporovat udržitelnost v podnikání?

Tuto aktivitu Generali České pojišťovny vítáme a jsme za ni velmi rádi. Vnímáme, že je velmi důležité dávat prostor projektům s přesahem, které řeší tak velký problém, jako je například právě klimatická změna. CzechInvest podporuje start-upy prostřednictvím různých projektů už více než dvanáct let a v soutěži SME EnterPRIZE máme na starosti patronát právě nad start-upovou částí soutěže. Naší rolí je dát o soutěži vědět co nejvíce udržitelným start-upům, protože pro ně soutěž představuje extrémně zajímavý marketingový nástroj, který jim může pomoci s přilákáním klientů z celé Evropy. Například vítěz SME EnterPrize v roce 2023 Myco prošel právě EcoTech Hubem. Dále sami spravujeme databázi o více než 1500 start-upech, a pokud se pouze 15 procentům z nich podaří vyrůst do velikosti středního podniku či scaleupu, můžeme to považovat za obrovský úspěch českého byznysu. Už dnes start-upy zaměstnávají více lidí než sektor zemědělství a jsou na dvou třetinách zaměstnanosti sektoru stavebnictví.

CzechInvest je garantem v kategorii start-upů. Můžete srovnat, jak se za poslední roky rozvíjí zájem o téma udržitelnosti u start-upů? 

V posledních letech CzechInvest registruje významný nárůst zájmu o udržitelnost mezi start-upy. Tento trend je viditelný především v oblastech, jako jsou energetika, akumulace energie, odpadové hospodářství, climate-tech, vodíkové technologie, ale i udržitelná výroba, nové materiály či technologie pro udržitelná města.  Start-upy jsou stále více motivovány nejen tržními příležitostmi, ale také tlakem legislativy, kterou jsou motivováni i potenciální klienti start-upů.

Kdy jsou podle vás pro společnosti hlavní překážky, proč nechtějí nebo nemohou jít udržitelnosti více vstříc?

Hlavní překážkou jsou vysoké počáteční investice potřebné pro přechod na udržitelné technologie. S tím se snažíme pomoci právě prostřednictvím projektu Technologická inkubace. Dále se jedná v podstatě o velmi mladý segment, který ještě stále nemá finalizovanou veškerou legislativu, které dohromady není málo. Korporace v tuto chvíli na udržitelnost a ESG reporting teprve nabíhají. Často má téma na starosti jednotlivec či malé oddělení, které navíc bojuje i proti managementu, který třeba o klimatické změně nebo o potřebě udržitelnějšího přístupu není na sto procent přesvědčen. Jedno je ale jasné – téma udržitelnosti a ESG je obrovskou příležitostí a my budeme dělat vše, co je v našich silách, aby ji česká ekonomika nepromarnila.

Když to shrneme, co je podle vás pro firmy tou největší motivací?

Částečně jsem odpověděl v minulé otázce. Jednak se tedy jedná o legislativní nutnost, která je s nefinančním reportingem spojená. Zároveň se jedná o obrovskou tržní příležitost, která může naprosto zatřást s hodnotově dodavatelskými řetězci.  Firmy si zkrátka nebudou moci dovolit odebírat neudržitelné služby a dodávky. A v neposlední řadě je to nutnost dekarbonizovat a chovat se zodpovědně vůči planetě.

Co čekáte od letošního ročníku? 

Pevně věříme, že se nám podaří najít další zajímavé projekty v oblasti udržitelnosti a ESG, kterým budeme moct pomoci ke zviditelnění a k úspěchu na trhu.

Co byste na základě svých zkušeností doporučil začínajícím firmám, které chtějí jít cestou šetrného přístupu k životnímu prostředí?

Na začátku udržitelného podnikání je zásadní být velmi dobře informovaný o legislativě, trendech a nových technologiích, například v taxonomii. Je dobré spojit síly s partnery, kteří podobnou cestu již absolvovali, a zapojit se do tematických networků. Důležité je vyhnout se greenwashingu a být otevřený a autentický. Ideálně znát skutečný dopad vašeho produktu, například mít spočítanou uhlíkovou stopu, aby přispíval k pozitivním ESG hodnocením potenciálních klientů. Doporučil bych pokusit se zapojit udržitelnost do všech aspektů podnikání. A pokud vyvíjíte inovativní produkt, využijte programů jako Technologická inkubace a soutěží jako SME EnterPRIZE od Generali České pojišťovny, které vám mohou pomoci růst a poskytnout cenné zdroje.

Text nevyjadřuje názor redakce